Danh mục:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Tỷ giá ngoại tệ
EUR 25,461
USD 22,325
GBP 32,144
JPY 199.30
CHF 23,286
CNY 3,423
HKD 2,893
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến:  170
Số người truy cập:  2213
CBTT
Tài liệu tại Đại hội cổ đông 2019
(2/26/2019 10:32:12 AM)

_ Thư mời ĐHCĐ: Vui lòng xem file đính kèm

_ Quy chế làm việc: Vui lòng xem file đính kèm

_ Báo cáo của HĐQT: Vui lòng xem file đính kèm

_ Báo cáo của Ban Kiểm Soát: Vui lòng xem file đính kèm

_ Báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch 2019: Vui lòng xem file đính kèm

_ Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2018: Vui lòng xem file đính kèm

_ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: Vui lòng xem file đính kèm

_ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS: Vui lòng xem file đính kèm

_ Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018: Vui lòng xem file đính kèm

_ Tờ trình chủ tịch HĐQT kiểm TGĐ công ty: Vui lòng xem file đính kèm

_ Tờ trình tình hình sử dụng vốn: Vui lòng xem file đính kèm

_ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ: Vui lòng xem file đính kèm

 

<