Danh mục:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Tỷ giá ngoại tệ
EUR 25,461
USD 22,325
GBP 32,144
JPY 199.30
CHF 23,286
CNY 3,423
HKD 2,893
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến:  64
Số người truy cập:  793
CBTT
Tài liệu gởi cổ đông ĐHĐCĐ 2018
(4/21/2018 2:00:45 PM)

_ Quy chế làm việc: Xem tập tin đính kèm

_ Báo cáo của HĐQT: Xem tập tin đính kèm

_ Báo cáo của Ban Kiểm Soát: Xem tập tin đính kèm

_ Báo cáo hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch 2018: Xem tập tin đính kèm

_ Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2017: Xem tập tin đính kèm

_ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: Xem tập tin đính kèm

_ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS: Xem tập tin đính kèm

_ Tờ trình phân phối lợi nhuận: Xem tập tin đính kèm

_ Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ: Xem tập tin đính kèm

_ Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn: Xem tập tin đính kèm

_ Tờ trình sửa điều lệ: Xem tập tin đính kèm

_ Tờ trình ban hành quy chế quản trị công ty: Xem tập tin đính kèm

_ Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ: Xem tập tin đính kèm

_ Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ: Xem tập tin đính kèm

_ Phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội: Xem tập tin đính kèm

_ Thẻ biểu quyết: Xem tập tin đính kèm

_ Phiếu góp ý kiến của CĐ tại đại hội: Xem tập tin đính kèm

_ Bản so sánh điều lệ KVC: Xem tập tin đính kèm

_ KVC Điều lệ hoạt động 2018: Xem tập tin đính kèm

_ Quy chế nội bộ: Xem tập tin đính kèm

_ Báo cáo tình hình sử dụng vốn 31122017: Xem tập tin đính kèm

 

<